× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázati felhívás – Az új munkahelyek létrehozásának ösztönzése

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016 (I.29.) rendelet 1., 2., 3. számú melléklete szerinti pályázati felhívásokra lehet pályázatot benyújtani. További tájékoztatás kérhető: Katona Máté 62/517517 929-es mellék, katona.mate@algyo.hu

Rendelet: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló Rendelete keretében támogatott „Az új munkahelyek létrehozásának ösztönzése” című pályázati felhívása.

 

A pályázat célja, hogy egyszeri vissza nem térítendő/visszatérítendő kamatmentes pénzügyi támogatással segítséget nyújtson az Algyő nagyközség közigazgatási területén működő vállalkozók, vállalkozások számára új munkahelyek létrehozására.

 

I., A pályázat tárgykörei:

 

 1. vissza nem térítendő támogatás, melynek összege a létesített új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként 500.000,- Ft, legfeljebb 5 millió Ft összegig. Feltétel 500 ezer forintonként minimum 1 fő teljes idős (napi 8 órás) foglalkoztatású új munkahely létrehozása vagy minimum 2 fő részmunkaidős (napi 4 órás) új munkahely létrehozása a vállalkozáson belül.
 2. visszatérítendő kamatmentes támogatás új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító álláshelyenként 1.000.000,- Ft legfeljebb 5 millió Ft összegig.Feltétel 1 millió forintonként minimum 1 fő teljes idős (napi 8 órás) foglalkoztatású új munkahely létrehozása vagy minimum 2 fő részmunkaidős (napi 4 órás) új munkahely létrehozása a vállalkozáson belül.

 

II., A pénzügyi támogatás módja:

 

A pályázó az új munkavállaló állományába vételét követően negyedévente jogosult benyújtani a támogatás biztosításához szükséges pénzügyi elszámolást.

 

Az elszámolásnak tartalmaznia kell az alkalmazási okiratot (munkaszerződés), amelyből egyértelműen azonosíthatónak kell lennie az új munkavállaló személyes adatainak, a fizetésének és a munkaszerződés időtartamára vonatkozó dátumnak.

 

A fentieken túl csatolni kell a fizetési jegyzék támogatott munkavállalóra vonatkozó részét, illetve átutalás esetén az átutalt munkabér igazolását. Nagyon fontos a járulékok befizetésének bizonyítása. Ennek formájaként a pályázónak kérvényeznie kell a vállalkozás köztartozás mentességi nyilvántartásba történő felvételét, illetve az elfogadott felvételről szóló igazolást be kell nyújtania az elszámoláshoz. Kizárólag azon vállalkozás vagy vállalkozó, illetve őstermelő/családi gazdálkodó pályázata támogatható, amely vállalkozás, vállalkozónak, illetve kapcsolt vállalkozásoknak, őstermelőknek/családi gazdálkodónak nincs köztartozása.

 

A pénzügyi elszámolás sikeressége és a támogatott támogatás folyósítása csak a feltételek együttes teljesítésével lehetséges.

 

Az új munkahelyek létrehozásának ösztönzése az alábbiak szerint kerül végrehajtásra. A sikeres pályázatot és a kölcsönösen aláírt szerződést követően, a pályázó minden negyedévet követően jogosult benyújtani a támogatás biztosításához szükséges pénzügyi elszámolást. A gyakorlati megvalósulás során a pályázónak (munkaadó) az első negyedévben ki kell fizetni (vagy átutalni) az új munkahely után járó bért és járulékokat. A negyedéves pénzügyi elszámolást követően az Önkormányzat átutalja a pályázónak a negyedév során kifizetett bruttó bér + járulékok összegének az 50 %-át. A bér(ek) + járulékok munkavállaló(k) utáni fizetése, negyedévenkénti pénzügyi elszámolása és az Önkormányzat részéről adandó 50 %-os mértékű támogatás biztosítása egészen addig történik, amíg a pályázatban leírt, szerződéssel rögzített összeg átutalásra nem kerül. 
Visszatérítendő támogatás esetén a teljes támogatás átutalását követő hónap első napjától kezdődik a pályázó visszafizetési kötelezettsége, a visszafizetési kötelezettség időtartama legfeljebb 36 hónap.

 

Amennyiben a támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, különös tekintettel a fenntartási idő be nem tartására, úgy kamattal növelt visszatérítési kötelezettség terheli, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának Önkormányzat általi megállapítását követő 30 nap.

 

III., A pályázati támogatás biztosítéki formái:

 

 1. óvadék (pénzbetét, állam által kibocsátott értékpapír)
 2. termőföld ingatlan
 3. épített ingatlan, amelyre másnak nincs bejegyezve jelzáloga, és nem lehet a saját lakóingatlana, amelyben életvitelszerűen él.
 4. zálogtárgy

 

A biztosíték meglétét, tulajdonlását igazoló okmányokat a pályázathoz csatolni kell. Ennek elmaradása esetén a pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a pályázó ingatlanon kívül eső dolgot ajánl fel biztosítékul, úgy a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalásának, valamint a nyilvántartásba vételének költségeit a pályázónak viselnie kell.

 

A támogatás elnyerése esetén a támogatott köteles a fedezetül felajánlott ingatlanra, vagy vagyontárgyra vonatkozóan általános vagyonbiztosítást kötni, valamint a támogatás erejéig és idejéig a biztosítás összegét Algyő Nagyközség Önkormányzata javára engedményeztetni.

 

IV., A pályázat benyújtására jogosult:

 

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan vállalkozás (egyéni, ill. társas vállalkozás, őstermelő/családi gazdálkodó), aki/amely

 

 1. Algyő nagyközség közigazgatási területén bejegyzett székhellyel és/vagy telephellyel rendelkezik,
 2. a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
 3. a pályázat beadásakor lejárt beadásakor lejárt köztartozása nincs,
 4. nem pályázhat 5 évig az a vállalkozás aki/amely a már folyósított támogatásból eredő     visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy     megtévesztően nyilatkozott.
 5. Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó részesülhet támogatásban.

 

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

 

V., A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

 

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató (csomag) tartalmazza.

 

Pályázatot benyújtani cégszerűen aláírt papír alapú formában lehet, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) a Algyői Polgármesteri Hivataltól átvett, letöltött vagy elektronikus postán (e-mail) kapott Pályázati Útmutató csomag alapján. Nem kötelező, de a pályázat gyorsabb elbírálása érdekében ajánlott a komplett pályázat elektronikus postán (e-mailben) történő benyújtása a palyazat@algyo.hu címre.

 

A pályázati csomag beszerezhető: Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport (6750 Algyő Kastélykert u. 40.), illetve letölthető a www.algyo.hu honlapról.

 

VI., Általános feltételek:

 

 1. Alaponként – egy fordulóban – egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 2. Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, abban az esetben     részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor maximum 2 folyamatban lévő,     vissza nem fizetett támogatásuk van, illetve forráshiány miatt egyéb pályázat nem kerül     elutasításra.
 3. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban.
 4. Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 8 millió Ft-ot.

 

A pályázónak a Rendelet 7. és 16. §-ában foglalt csekély összegű támogatási szabályok figyelembe vételével nyújtható támogatás.

 

VII., A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. november 30., de legkésőbb a forrás kimerüléséig
A pályázat beadásának helye/postai címe:
Algyői Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
A pályázat benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A pályázat keretében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a hiánypótlásra felszólító levél átvételét követő 10 naptári napon belül. Ennek elmaradása a pályázatból való kizárást eredményezi. A hiánypótlás határidejének meghosszabbítására nincs mód.

 

A benyújtott pályázatokat Algyő Nagyközség Képviselő-testülete bírálja el és hoz döntést, a mellette működő Bizottság javaslatát figyelembe véve.

 

Az új munkahelyek létrehozásának ösztönzése

×