× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázati felhívás – Az innováció ösztönzésére

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016 (I.29.) rendelet 1., 2., 3. számú melléklete szerinti pályázati felhívásokra lehet pályázatot benyújtani. További tájékoztatás kérhető: Katona Máté 62/517517 929-es mellék, katona.mate@algyo.hu

Rendelet: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló Rendelete keretében támogatott „Innovációs támogatás” című pályázati felhívása.

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata támogatást kíván biztosítani azon projektekre, amelyek célja, olyan szakszerű, intenzív fejlesztő tevékenység, amely a szervezet, a struktúra, a működés, a berendezés, a technológia, a „termék” (szolgáltatás), az elterjesztés, a felhasználás megújulását tűzi ki célul.

 

A Pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes pénzügyi támogatással segítséget nyújtson az Algyő Nagyközség közigazgatási területén működő vállalkozók, gazdasági társaságok vállalkozásfejlesztési tevékenységéhez.

Prioritások:

 • kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,
 • technológiatranszfer,
 • energia és anyagtakarékos műszaki megoldások,
 • csomagolástechnikai fejlesztések,
 • környezetvédelmi fejlesztések,
 • környezeti károk elhárítása,
 • technológiai újítások és szabadalmi eljárások,
 • logisztikai fejlesztések,
 • mezőgazdasági fejlesztések,
 • megújuló energetikai fejlesztések,
 • élelmiszeripari fejlesztések,
 • turisztikai fejlesztések

 

A pályázatok támogathatóságának kritériuma, hogy a projekt megvalósítását követően érdemi gazdaságfejlesztő hatása legyen (pl.: új munkahely, vagy munkahely megtartás, magasabb árbevétel, hiánypótló gazdasági tevékenység, egyéb).

 

Kizárólag beruházást tartalmazó fejlesztésre támogatás nem igényelhető!

 

I. A pénzügyi támogatás módja

 

Algyő nagyközség területén megvalósuló fejlesztések esetében maximum 5 millió Ft, visszatérítendő kamatmentes támogatás, legfeljebb 60 hó futamidővel. A visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum a projekt nettó értékének legfeljebb 50 %-áig terjedhet.

 

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50 %-os készültségi fokon álló, legkorábban a pályázat benyújtása előtt 3 hónappal megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet pályázni.

 

Lehetőség nyílik az önkormányzati támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az itt megjelölt prioritásokkal.

 

Amennyiben a támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy kamattal növelt visszatérítési kötelezettség terheli, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.
A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának Önkormányzat általi megállapítását követő 30 nap.

 

II., A pályázati támogatás biztosítéki formái:

 

 1. óvadék (pénzbetét, állam által kibocsátott értékpapír),
 2. termőföld ingatlan,
 3. épített ingatlan,jelzálog, amelyre másnak nincs bejegyezve jelzálog, és nem lehet a saját lakóingatlana, amelyben életvitelszerűen él.
 4. zálogtárgy

 

A biztosíték meglétét, tulajdonlását igazoló okmányokat a pályázathoz csatolni kell. Ennek elmaradása esetén a pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a pályázó ingatlanon kívül eső dolgot ajánl fel biztosítékul, úgy a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalásának, valamint a nyilvántartásba vételének költségeit a pályázónak viselnie kell.

 

A támogatás elnyerése esetén a támogatott köteles a fedezetül felajánlott ingatlanra, vagy vagyontárgyra vonatkozóan általános vagyonbiztosítást kötni, valamint a támogatás erejéig és idejéig a biztosítás összegét Algyő Nagyközség Önkormányzata javára engedményeztetni.

 

Biztosítékra vonatkozó speciális szabályok innovációs pályázat esetén
A 3-5 millió Ft összegű innovációs pályázatok esetében biztosítékként kizárólag a II. a)-c) pontban  felsoroltak fogadhatók el. Ingatlan esetén további kikötés, hogy kizárólag tehermentes ingatlan ajánlható fel, melynek forgalmi értéke az igényelt támogatás másfélszeresét eléri.

 

III. A pályázat benyújtására jogosult:
A pályázat benyújtására jogosult minden olyan vállalkozás (egyéni, ill. társas vállalkozás, őstermelő/családi gazdálkodó), aki/amely

 

 1. Algyő nagyközség közigazgatási területén bejegyzett székhellyel és /vagy telephellyel rendelkezik
 2. a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
 3. a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,
 4. nem pályázhat 5 évig az a vállalkozó, vállalkozás aki/amely a már folyósított támogatásból     eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította     meg, vagy megtévesztően nyilatkozott.
 5. Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó részesülhet támogatásban.
 6. Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

 

IV., A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

 

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató (csomag) tartalmazza.

 

Pályázatot benyújtani cégszerűen aláírt papír alapú formában lehet, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) az Algyői Polgármesteri Hivataltól átvett, letöltött vagy elektronikus postán (e-mail) kapott Pályázati Útmutató csomag alapján. Nem kötelező, de a pályázat gyorsabb elbírálása érdekében ajánlott a komplett pályázat elektronikus postán (e-mailben) történő benyújtása a palyazat@algyo.hu címre.
A pályázati csomag beszerezhető: Algyői Polgármesteri Hivatal Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoportnál (6750 Algyő Kastélykert u. 40.) vagy letölthető a www.algyo.hu honlapról.

 

V., Általános feltételek:

 

 1. Alaponként – egy fordulóban – egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 2. Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, abban az esetben     részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor maximum 2 folyamatban lévő,     vissza nem fizetett támogatásuk van, illetve forráshiány miatt egyéb pályázat nem kerül     elutasításra.
 3. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban.
 4. Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 8 millió Ft-ot.

 

A pályázónak a Rendelet 7. és 16. §-ában foglalt csekély összegű támogatási szabályok figyelembe vételével nyújtható támogatás.

 

VI., A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. november 30., de legkésőbb a forrás kimerüléséig
A pályázat beadásának helye/postai címe:
Algyői Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
A pályázat benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A pályázat keretében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a hiánypótlásra felszólító levél átvételét követő 10 naptári napon belül. Ennek elmaradása a pályázatból való kizárást eredményezi. A hiánypótlás határidejének meghosszabbítására nincs mód.

 

A benyújtott pályázatokat Algyő Nagyközség Képviselő-testülete bírálja el és hoz döntést, a mellette működő Bizottság javaslatát figyelembe véve.

 

×