× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázati felhívás – A gazdaság – és kereskedelemfejlesztés ösztönzésére

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016 (I.29.) rendelet 1., 2., 3. számú melléklete szerinti pályázati felhívásokra lehet pályázatot benyújtani. További tájékoztatás kérhető: Katona Máté 62/517517 929-es mellék, katona.mate@algyo.hu

Rendelet: Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló Rendelete keretében támogatott Gazdaság- és kereskedelemfejlesztés” című pályázati felhívása.

A pályázat célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes pénzügyi támogatással segítséget nyújtson az Algyő nagyközség közigazgatási területén működő vállalkozók, vállalkozások gazdaság- és kereskedelem fejlesztéséhez, bel-, és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez.

I., A pályázat tárgykörei:

 1. A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök, termékek beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését).
 2. EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése, illetve a jogszabályváltozásból eredő     technikai követelmények megvalósítása (HACCP, pénztárgépcsere stb.).
 3. Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám-, és propagandaanyagok, termékismertetők készítése.
 4. Algyő nagyközség közigazgatási területén szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása
 5. Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise     átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
 6. Telephely kialakítása.
 7. Szakképzési körülmények kialakítása és javítása
 8. Gazdaságfejlesztési célból magyarországi regisztrált tenyészetből származó, hatósági állatorvos által vizsgált, hivatalosan egészségesnek nyilvánított, négylábú állatok (sertés, szarvasmarha, juh, kecske) vásárlása.

II. A pénzügyi támogatás módja:

Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 5.000.000,- Ft
A támogatásból 60 havi futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés nettó értékének, az elfogadott költségeknek az 50 %-a finanszírozható. Fontos szabály, hogy nem kötelező feltétel az új munkahely létrehozása, de azonos igényű és megítélésű pályázatok esetén előnyt élvez az, amelyik létszámfejlesztést vállal. A létrehozott új munkahelyet legalább 2 évig meg kell tartani!
Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50 % készültségi fokon álló, legkorábban a pályázat benyújtása előtt 3 hónappal megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet pályázni. 
A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támogatására pályázat nem nyújtható be. 
Amennyiben a támogatott jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy kamattal növelt visszatérítési kötelezettség terheli, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A visszatérítési kötelezettség teljesítésének határideje a kötelezettség fennállásának Önkormányzat általi megállapítását követő 30 nap.

III., A pályázati támogatás biztosítéki formái:

 1. óvadék (pénzbetét, állam által kibocsátott értékpapír)
 2. termőföld ingatlan
 3. épített ingatlan jelzálog, amelyre másnak nincs bejegyezve jelzálog, és nem lehet a saját lakóingatlana, amelyben életvitelszerűen él.
 4. zálogtárgy

A biztosíték meglétét, tulajdonlását igazoló okmányokat a pályázathoz csatolni kell. Ennek elmaradása esetén a pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a pályázó ingatlanon kívül eső dolgot ajánl fel biztosítékul, úgy a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalásának, valamint a nyilvántartásba vételének költségeit a pályázónak viselnie kell. A támogatás elnyerése esetén a támogatott köteles a fedezetül felajánlott ingatlanra, vagy vagyontárgyra vonatkozóan általános vagyonbiztosítást kötni, valamint a támogatás erejéig és idejéig a biztosítás összegét Algyő Nagyközség Önkormányzata javára engedményeztetni.

IV., A pályázat benyújtására jogosult:
Pályázat benyújtására jogosult minden olyan vállalkozás (egyéni, ill. társas vállalkozás, őstermelő/családi gazdálkodó), aki/amely

 1. Algyő nagyközség közigazgatási területén bejegyzett székhellyel és/vagy telephellyel rendelkezik,
 2. a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
 3. a pályázat beadásakor lejárt beadásakor lejárt köztartozása nincs,
 4. nem pályázhat 5 évig az a vállalkozás aki/amely a már folyósított támogatásból eredő     visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy     megtévesztően nyilatkozott.
 5. Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó részesülhet támogatásban.

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

V., A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató (csomag) tartalmazza.

Pályázatot benyújtani cégszerűen aláírt papír alapú formában lehet, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) a Algyői Polgármesteri Hivataltól átvett, letöltött vagy elektronikus postán (e-mail) kapott Pályázati Útmutató csomag alapján. Nem kötelező, de a pályázat gyorsabb elbírálása érdekében ajánlott a komplett pályázat elektronikus postán (e-mailben) történő benyújtása a palyazat@algyo.hu címre.

A pályázati csomag beszerezhető: Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport (6750 Algyő Kastélykert u. 40.), illetve letölthető a www.algyo.hu honlapról.
 
VII., Általános feltételek:

 1. Alaponként – egy fordulóban – egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 2. Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, abban az esetben     részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor maximum 2 folyamatban lévő,     vissza nem fizetett támogatásuk van, illetve forráshiány miatt egyéb pályázat nem kerül     elutasításra.
 3. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban.
 4. Pályázónként a kint lévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 8 millió Ft-ot.

A pályázónak a Rendelet 7. és 16. §-ában foglalt csekély összegű támogatási szabályok figyelembe vételével nyújtható támogatás.

VIII., A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. november 30., de legkésőbb a forrás kimerüléséig
A pályázat beadásának helye/postai címe:
Algyői Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport (6750 Algyő Kastélykert u. 40.)
 A pályázat benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A pályázat keretében egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, a hiánypótlásra felszólító levél átvételét követő 10 naptári napon belül. Ennek elmaradása a pályázatból való kizárást eredményezi. A hiánypótlás határidejének meghosszabbítására nincs mód.

A benyújtott pályázatokat Algyő Nagyközség Képviselő-testülete bírálja el és hoz döntést, a mellette működő Bizottság javaslatát figyelembe véve.

 

×