× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Ingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítése 2023.

|
2023. augusztus 01. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos vagyonrendelet alapján, valamint Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 189/2023. (VII.27.) Kt. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére.

1. Kiíró megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata

Kiíró címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Kiíró telefonszáma: +36 62/517-517 
Kiíró telefaxszáma: +36 62/517-516

2. Az eljárás célja és fajtája:

 1. Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
 2. A pályázat célja: Algyő belterület 1847-1854 hrsz. alatti, 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

3. Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

 1. Tárgy:
  Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m2
  1. Algyő 1847 beépítetlen terület 511
  2. Algyő 1848 beépítetlen terület 512
  3. Algyő 1849 beépítetlen terület 512
  4. Algyő 1850 beépítetlen terület 513
  5. Algyő 1851 beépítetlen terület 513
  6. Algyő 1852 beépítetlen terület 513
  7. Algyő 1853 beépítetlen terület 555
  8. Algyő 1854 beépítetlen terület 629
 2. Műszaki feltétel: Az ingatlanok Algyő Nagyközség DNy–i részén, a településközponttól kb. 800 méterre, a 47-es főúttól kb. 450 m távolságra helyezkednek el, a Kiserdő sor elnevezésű utcában. A terület közvetlen szomszédságában általános iskola, sportközpont, jégpálya, illetve fürdő található. A Kiserdő soron rendelkezésre áll vezetékes víz (DN 400 mm átmérőjű vezeték), valamint a szennyvíz csatorna gerinchálózata, az érintett ingatlanok felé tartó bekötő csonkkal. Az elektromos áram és a földgáz gerinchálózata a két szomszédos utcában (Tópart utca, Gólya utca) rendelkezésre áll. Az értékesített területek megvásárlóját beépítési kötelezettség terheli, melynek határideje az adásvételi szerződés megkötését követő 3 év. 

A lakóházak tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az ingatlanokról csapadékvizet a közterületre nem lehet kivezetni, azt telken belül szükséges elszikkasztani (csapadékvíz elvezető árok az aszfaltút túloldalán húzódik).

Az érintett ingatlanokon a Képviselő-testület döntése értelmében csak lakó funkciójú épület helyezhető el. Algyő Nagyközség Szabályozási Terve értelmében a terület az „Lk” építési övezetbe tartozik, ami kisvárosi lakóterületet jelent. A szabályozási terv rendelkezéseivel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető.

     c. Jogi feltételek:

 • Az eljárásban kizárólag magánszemélyek lehetnek ajánlattevők, egy magánszemély csak egy telekre tehet érvényes nyertes ajánlatot.
 • Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
 • A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 30 napon belül meg kell kötni, e határidő jogvesztő. A teljes vételárat a szerződés aláírásakor maradéktalanul meg kell fizetni.
 • A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést, a visszalépésről az Algyői Polgármesteri Hivatal küld értesítést. A pályázat nyertesének visszalépése esetén a befizetett 300.000 forint pályázati biztosíték, mint bánatpénz a pályázat kiíróját illeti meg. Amennyiben többen tettek azonos összegű vételárajánlatot, a vevő személyéről sorsolás dönt. A szerződéskötésre fennálló határidő az értesítés kézhez vételétől kezdődik.
 • Az ingatlan tulajdonosát az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven belüli beépítési kötelezettség terheli. Az ingatlan be nem építése esetén, a 3 év letelte után az önkormányzat – ingatlan nyilvántartásba bejegyzett - visszavásárlási jogát érvényesítheti.
 • A beépítési kötelezettség biztosítására az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg elidegenítési és terhelési tilalom, továbbá visszavásárlási jog kerül alapításra az önkormányzat javára az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 3 év időtartamra az alábbi feltételekkel:
  • Amennyiben a pályázat nyertese a beépítési kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt teljesítését igazolja, úgy az önkormányzat visszavásárlási joga, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom az igazolás önkormányzat általi kézhezvételének napján megszűnik, és az önkormányzat köteles az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom és a visszavásárlási jog törlése iránti kérelem kiadására. A pályázat nyertese a beépítési kötelezettség körében előteljesítésre jogosult, a teljesítés igazolásakor az önkormányzat köteles a tilalom és a visszavásárlási jog törlése iránti kérelem kiadására.
  • Amennyiben a pályázat nyertese a beépítési kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt teljesítését nem igazolja és a telken értéknövelő beruházás nem történt, úgy az önkormányzat a határidő utolsó napját követően, a szerződés megkötésétől számított 3 éves visszavásárlási határidő lejártáig egyoldalú jognyilatkozattal visszavásárolhatja az ingatlant a pályázat nyertesétől. A visszavásárlási ár ez esetben az eredeti vételárral egyezik meg, amelyet az önkormányzat a nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül köteles megfizetni a pályázat nyertese részére banki átutalás útján.
  • Amennyiben a pályázat nyertese a beépítési kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt teljesítését nem igazolja és a telken értéknövelő beruházás történt, úgy az önkormányzat a határidő utolsó napját követően, a szerződés megkötésétől számított 3 éves visszavásárlási határidő lejártáig egyoldalú jognyilatkozattal visszavásárolhatja az ingatlant a pályázat nyertesétől. A visszavásárlási ár ez esetben az eredeti vételár és a számlákkal igazolt értéknövelő beruházás értékének együttes összegével egyezik meg, amelyet az önkormányzat a nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül köteles megfizetni a pályázat nyertese részére banki átutalás útján.
 • A pályázat nyertese visszavásárlás esetén a nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül köteles az ingatlant az önkormányzat birtokába visszaadni.
 • A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.
 • A licit eljáráson a ráajánlás (licit) összege bruttó 100.000,- Ft összegenként történik.
 • Ajánlati biztosíték:
 • A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely 300.000,- Ft. Ezt az összeget az önkormányzat 12067008-00190442-00100003 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
 • A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
 • A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 8 munkanapon belül.

4. Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

 1. A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára: bruttó 12.500- Ft/m2
   
  Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár (bruttó, Ft)
  1. Algyő 1847 beépítetlen terület 511 6.387.500
  2. Algyő 1848 beépítetlen terület 512 6.400.000
  3. Algyő 1849 beépítetlen terület 512 6.400.000
  4. Algyő 1850 beépítetlen terület 513 6.412.500
  5. Algyő 1851 beépítetlen terület 513 6.412.500
  6. Algyő 1852 beépítetlen terület 513 6.412.500
  7. Algyő 1853 beépítetlen terület 555 6.937.500
  8. Algyő 1854 beépítetlen terület 629 7.862.500
 2. A pályázat nyertese a szerződéskötéskor köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat 12067008-00190442-00100003 számú számlájára.
 3. Az adásvételi szerződés megkötésének költségei, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja, az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.
 4. Az ingatlanok birtokbaadása a vételár teljes összegének a kiegyenlítését követő 5 napon belül történik.
 5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Nvtv.) 14. § alapján amennyiben az ingatlan vételára meghaladja a bruttó 5.000.000,- Ft összeget, úgy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Erre tekintettel a szerződés hatályba lépést felfüggesztő feltétellel kerül megkötésre, amelynek értelmében a szerződés kizárólag akkor lép hatályba, ha a Magyar Állam, mint az elővásárlási jog jogosultja úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával vagy a jogszabályban meghatározott, a nyilatkozattételre nyitva álló határidő eredménytelenül telik el.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

A licitálás helye és ideje:
A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje: 2023. augusztus 1. napja
A licitálás ideje: 2023. szeptember 20. napja, 16 óra
A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40., Díszterem
A pályázati biztosíték megfizetésének ideje: 2023. szeptember 19. napja

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Algyői Polgármesteri Hivatal, Berényi András Üzemeltetési és Fejlesztési csoportvezető
6750 Algyő, Kastélykert u. 40., E-mail:  berenyi.andras@algyo.hu, telefon:  +36 62 517517, Fax.: +36 62 517516, Honlap: www.algyo.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00; Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között; Péntek: 8.00-12.00.

 

További hírek

Második alkalommal került megrendezésre Algyőn a Finta János Emlékverseny. Az Algyői SK Asztalitenisz szakosztálya szervezte az eseményt, ahol vendégcsapat volt a Pincehelyi Asztalitenisz szakosztály.

2024. május 16. | Sport Bővebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magánbiztonsági és Önkormányzati Tanszék május 15-én ünnepelte 10 éves fennállását. Algyő biztonsága, a megfelelő intézkedések tervezése érdekében Dr. Füzesy István alpolgármester közreműködésével folyamatosan együttműködünk a Tanszékkel.

2024. május 16. | Rendőrség Bővebben

Gerendáson rendezte meg a Spárta Taekwon-do Klub a VII. Fehér Kupa és VII. Spárta Kupa nevű ITF Taekwon-do versenyt, melyen a Csongrád és Békés megyéből érkező klubok mellett, az Algyői Sportkör ITF Taekwon-do szakosztálya is 5 versenyzővel képviseltette magát.

2024. május 15. | Sport Bővebben

Algyőn a horgásztavakon került megrendezésre Sarok Krisztián és az Önkormányzat szervezésében 2024 május 11-én szombaton az első Családi horgászverseny.

2024. május 14. | Sport Bővebben

Az Algyői horgásztavak halállománya ismét szép háromnyaras potykákkal bővült. Reméljük az újoncok jól megmozgatják az I-es és II-es tavak törzsállományát. A hétvégi versenyen szép fogást és sok örömöt okozhat a családoknak, illetve vasárnaptól minden horgászni vágyónak.

2024. május 10. | Gazdaság Bővebben

×