× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Pályázati hirdetmény a "sárga iskola" értékesítésére

|
2021. december 07. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata a hatályos vagyonrendelete alapján, valamint Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 89/2021. (X.21.) Kt. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az Algyő Nagyközség Önkormányzata 1/1-ed tulajdonát képező, Algyő, belterület 997 hrsz-ú (a valóságban: Algyő, Kastélykert u. 60.) „kivett iskola” megnevezésű, tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítésére.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Nvtv.) 14. §-a alapján: amennyiben az ingatlan vételára meghaladja a bruttó 5.000.000,- Ft összeget, úgy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Erre tekintettel a szerződés hatályba lépést felfüggesztő feltétellel kerül megkötésre, amelynek értelmében a szerződés kizárólag akkor lép hatályba, ha a Magyar Állam, mint az elővásárlási jog jogosultja úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával, vagy a jogszabályban meghatározott, a nyilatkozattételre nyitva álló határidő eredménytelenül telik el.

1.) Kiíró megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata

Kiíró címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Kiíró telefonszáma: +36 62/517-517 
Kiíró telefaxszáma: +36 62/517-516

2.) Az eljárás célja és fajtája:

 1. Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
 2. A pályázat célja: Algyő, Kastélykert u. 60. belterület 997 hrsz., 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, későbbi hasznosítási, jogi feltételei:

 1. Tárgy:
  • Cím: Algyő, Kastélykert u. 60.
  • Hrsz: 997
  • Megnevezés: kivett iskola
  • m2: 2568
 2. Műszaki feltétel:

  Algyő, Kastélykert u. 60. szám alatti ingatlan:

  Az ingatlan a település központi részén, a templom közelében a Szent Anna tér mellett helyezkedik el.

  Az épület helyi védelem alatt áll. Az ingatlan hasznosítási formája: kivett általános iskola, a telek területe 2.568 m². A használaton kívüli iskola hasznos alapterülete: 518,59 m². Az ingatlan összközműves, felújításra szorul, melynek elvégzésére a nyertes pályázó köteles.
  Helyiségek: Mellékelt helyiséglista szerint

 3. Későbbi hasznosítási feltételek:
  • Tekintettel arra, hogy az épület helyi védettséget élvez, a későbbi tulajdonosnak a Településkép védelméről szóló 16/2018 (XII.14.) rendeletben foglaltakat (9. fejezet) a felújítás/átépítés során be kell tartania.
  • Elsődleges szabály, hogy a Kastélykert utcai homlokzatot az eredeti állapotba kell hozni, az építészeti jegyek megtartásával.
  • A felújítás utáni hasznosítás elsődlegesen lakó funkciót foglalhat magában, de kereskedelmi/szolgáltató és vendéglátó (étterem, kávézó) funkció is megengedett.
  • Nem támogatott hasznosítási módok: éjszakai szórakozóhely, kocsma, ipari-, gyártó tevékenység, zajjal, bűzzel járó, illetve más lakó funkciót zavaró tevékenység.
  • Az adásvételi szerződés aláírását követő 60 hónapon belül az épület felújítását, és ezen időtartamon belül a szerződés aláírását követő 24 hónapon belül - a településképi rendeltben foglaltak szerint - az utcafronti homlokzat felújítását el kell végezni.
  • Településképi konzultációt/véleményezési eljárást a tervezett felújítás előtt le kell folytatni, melyhez az Önkormányzat a főépítészt bevonja.

d. Jogi feltételek:

  • Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
  • Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
  • A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15 napon belül meg kell kötni, ezen határidő jogvesztő. A teljes vételárat a szerződés aláírásakor maradéktalanul meg kell fizetni.
  • A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést, a visszalépésről a Polgármesteri Hivatal küld értesítést. Amennyiben többen tettek azonos összegű vételárajánlatot, a vevő személyéről sorsolás dönt. A szerződéskötésre fennálló határidő az értesítés kézhez vételétől kezdődik.
  • A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.
  • A liciteljáráson a ráajánlás (licit) összege bruttó 100.000,- Ft összegenként történik.
  • Ajánlati biztosíték:
   • A liciteljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely 500.000,- Ft. Ezt az összeget az Önkormányzat 12067008-00190442-00100003 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző nap 14.00 óráig.
   • A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
   • Az ajánlati biztosíték foglalóként a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át), a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül, az általa megadott bankszámlaszámra, a licitálást követő banki munkanapon.
  • Az ingatlan tulajdonosát ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, az adásvételi szerződés aláírásától számított 2 éven belüli, a településképi rendeltben foglaltak szerinti utcafronti homlokzat felújítási kötelezettség terheli. A homlokzatfelújítás elmaradása esetén, a 2 év letelte után az Önkormányzat – ingatlan nyilvántartásba bejegyzett – visszavásárlási jogát a szerződéstől való elállással, a vételár 20%-os részével megegyező összegű bánatpénz érvényesítése mellett érvényesítheti. Az Önkormányzat a bánatpénz követelését a visszavásárlási árba történő beszámítással érvényesítheti.
  • A homlokzat felújítási kötelezettség biztosítására az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg visszavásárlási jog kerül alapításra az Önkormányzat javára az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 2 év 6 hónap időtartamra, továbbá a felújítási kötelezettség és a visszavásárlási jog biztosítására 5 év időtartamra elidegenítési- és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, az alábbi feltételekkel:
  • Amennyiben a pályázat nyertese a felújítási kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt teljesítését igazolja, úgy az Önkormányzat visszavásárlási joga az igazolás Önkormányzat általi kézhezvételének napján megszűnik, és az Önkormányzat köteles az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett visszavásárlási jog törlése iránti kérelem kiadására. A pályázat nyertese a felújítási kötelezettség körében előteljesítésre jogosult, a teljesítés igazolásakor az Önkormányzat köteles a visszavásárlási jog törlése iránti kérelem kiadására.
  • Amennyiben a pályázat nyertese a felújítási kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt teljesítését nem igazolja és a telken értéknövelő beruházás nem történt, úgy az Önkormányzat a határidő utolsó napját követően, a szerződés szerinti visszavásárlási határidő lejártáig egyoldalú jognyilatkozattal, a bánatpénz megfizetésével egyidejűleg visszavásárolhatja az ingatlant a pályázat nyertesétől. A visszavásárlási ár ez esetben az eredeti vételárral egyezik meg, amelyet az Önkormányzat a nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül köteles megfizetni a pályázat nyertese részére banki átutalás útján.
  • Amennyiben a pályázat nyertese a felújítási kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt teljesítését nem igazolja és a telken értéknövelő beruházás történt, úgy az Önkormányzat a határidő utolsó napját követően, a szerződés szerinti visszavásárlási határidő lejártáig egyoldalú jognyilatkozattal, a bánatpénz megfizetésével egyidejűleg visszavásárolhatja az ingatlant a pályázat nyertesétől. A visszavásárlási ár ez esetben az eredeti vételár és a számlákkal igazolt értéknövelő beruházás értékének együttes összegével egyezik meg, amelyet az Önkormányzat a nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül köteles megfizetni a pályázat nyertese részére banki átutalás útján.
  • A pályázat nyertese visszavásárlás esetén a nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül köteles az ingatlant az Önkormányzat birtokába visszaadni.
  • Az Önkormányzat részére az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési jog az ingatlanra vonatkozó használatba vételi engedély/ vagy ezzel azonos jogi megítélés alá eső, a felújítás elvégzését igazoló dokumentum megszerzéséig áll fenn.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

 1. A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára:
   - Település: Algyő
   - Hrsz.: 997
   - Megnevezés: kivett általános iskola
   - Terület nagysága (m2): 2568m2
   - Kikiáltási ár (bruttó): 76.000.000 Ft
 2. A pályázat nyertese 15 naptári napon belül köteles adásvételi szerződést kötni az Önkormányzattal, valamint a szerződéskötéskor köteles a teljes vételárat átutalni az Önkormányzat 12067008-00190442-00100003 számú számlájára.
 3. Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.
 4. Az ingatlan birtokbaadása a vételár teljes összegének a kiegyenlítését követő 30 napon belül (tekintettel arra, hogy az épületben jelentős mennyiségű ingóság található) történik.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

 • A licitálás helye és ideje
 • A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje: 2021. december 1.
 • A licitálás ideje: 2022. január 12. 16:00 óra
 • A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal, Ülésterem, 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
 • A pályázati biztosíték megfizetésének határideje: 2022. január 11. 14:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Az ingatlan megtekinthető a következő időpontokban:
- időpont: 2021. december 22. 15:00 óra
- helye: Algyő, Kastélykert u. 60.

További tájékoztatás:

Algyői Polgármesteri Hivatal
Berényi András Fejlesztési és Üzemeltetési csoportvezető
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
Email: berenyi.andras@algyo.hu
Telefon: +36 62 517517
Fax.: +36 62 517516
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00 
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között
Péntek: 8.00-12.00
Honlap: www.algyo.hu

20211207-sarga_iskola-2.jpg (45 KB)

 

További hírek

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2023. december 23. napjától 2024. január 1. napjáig az Algyői Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

2023. december 09. | Önkormányzat Bővebben

Javult a határ menti folyóvizek állapota annak a 4,06 millió eurós (1,542 milliárd forintos) költségvetésű, uniós támogatással megvalósuló beruházásnak köszönhetően, mely során négy romániai és két magyarországi településen korszerűsítették a szennyvíz-kezelését – közölte Tóth Godó Valéria, a Szegedi Vízmű Zrt. projektvezetője szerdán Szegeden.

2023. december 08. | Gazdaság Bővebben

Az Algyői kétségkívül az egyik legjobb a Napfény Városának vonzásköréből, ha a halételeket vizsgáljuk. Persze még akkor is komoly vetélytárs a Kiskőrössy, az Öreg Kőrössy és a Fehértói. Amennyiben csak a halászlét vizsgáljuk, a magam részéről Kárpát medencei szinten az Algyőit halászcsárdáét tartom a legmeggyőzőbbnek a tiszai (szegedi) műfajban.

2023. december 07. | Gazdaság Bővebben

Már november 25-e előtt megkezdtük a készülődést a Gyevikult Nkft. által szervezett adventi kézműves programjára. Hiszen a rendezvény egyik foglalkozása a mézeskalács házikó készítés volt. A másik programelemünk ajtódísz készítés volt.

2023. december 05. | Kultúra Bővebben

Székelyhídon került sor a XVII. Érmelléki Kórustalálkozóra, melyen immár másodjára vett részt az Algyői Búzavirág Dalkör.

2023. december 04. | Kultúra Bővebben

×