× Hírek Önkormányzat E-Ügyintézés Turisztika Hasznos információk Események Facebook oldalunk Youtube oldalunk Instagram oldalunk
hu

Algyő Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítése

|
2023. január 20. | Önkormányzat

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos vagyonrendelet alapján, valamint Algyő Nagyközség Képviselő-testületének 225/2022. (IX.22) Kt. határozata értelmében nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Algyő Nagyközség Önkormányzata

 • Kiíró címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
 • Kiíró telefonszáma: +36 62/517-517
 • Kiíró telefaxszáma: +36 62/517-516

2.) Az eljárás célja és fajtája:

 1. Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
 2. A pályázat célja: Algyő belterület 1799/11-14 hrsz. alatti, 1/1 részben Algyő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

 1. Tárgy:
    Hrsz. Megnevezés m2
  1. Algyő 1799/11 beépítetlen terület 746
  2. Algyő 1799/12 beépítetlen terület 647
  3. Algyő 1799/13 beépítetlen terület 546
  4. Algyő 1799/14 beépítetlen terület 823
       
 2. Műszaki feltétel: Az ingatlanok Algyő Nagyközség DNy–i részén, a településközponttól kb. 700 méterre, a 47-es főúttól kb. 1 km távolságra helyezkednek el, a Kastélykert utca és a Tiszavirág utca kereszteződésében. A terület közvetlen szomszédságában általános iskola, sportközpont, jégpálya, illetve fürdő található. A közművek a Tiszavirág utcában rendelkezésre állnak. Az értékesített területek megvásárlóját beépítési kötelezettség terheli, melynek határideje az adásvételi szerződés megkötését követő 3 év.

  A területen az országos települési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 13. § (1) és (2) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el. Algyő Nagyközség Szabályozási Terve értelmében a terület az „Lk” építési övezetbe tartozik, ami kisvárosi lakóterületet jelent. A szabályozási terv rendelkezéseivel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban kérhető.

 3. Jogi feltételek:
 • Az ingatlanok közül a 1799/14 hrsz. alatti tulajdoni lapján III/2. és III/3. sorszám alatt összesen 124 m2 területre vonatkozóan bányaszolgalmi jog került bejegyzésre a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. jogosult javára, az ingatlanok egyebekben per-, teher- és igénymentesek.
 • Az eljárásban kizárólag magánszemélyek lehetnek ajánlattevők.
 • Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
 • A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 30 napon belül meg kell kötni, e határidő jogvesztő. A teljes vételárat a szerződés aláírásakor maradéktalanul meg kell fizetni.
 • A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést, a visszalépésről az Algyői Polgármesteri Hivatal küld értesítést. Amennyiben többen tettek azonos összegű vételárajánlatot, a vevő személyéről sorsolás dönt. A szerződéskötésre fennálló határidő az értesítés kézhez vételétől kezdődik.
 • Az ingatlan tulajdonosát az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett, az adásvételi szerződés aláírásától számított 3 éven belüli beépítési kötelezettség terheli. Az ingatlan be nem építése esetén, a 3 év letelte után az önkormányzat – ingatlan nyilvántartásba bejegyzett - visszavásárlási jogát érvényesítheti.
 • A beépítési kötelezettség biztosítására az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg elidegenítési és terhelési tilalom, továbbá visszavásárlási jog kerül alapításra az önkormányzat javára az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 3 év időtartamra az alábbi feltételekkel:
  • Amennyiben a pályázat nyertese a beépítési kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt teljesítését igazolja, úgy az önkormányzat visszavásárlási joga, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom az igazolás önkormányzat általi kézhezvételének napján megszűnik, és az önkormányzat köteles az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom és a visszavásárlási jog törlése iránti kérelem kiadására. A pályázat nyertese a beépítési kötelezettség körében előteljesítésre jogosult, a teljesítés igazolásakor az önkormányzat köteles a tilalom és a visszavásárlási jog törlése iránti kérelem kiadására.
  • Amennyiben a pályázat nyertese a beépítési kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt teljesítését nem igazolja és a telken értéknövelő beruházás nem történt, úgy az önkormányzat a határidő utolsó napját követően, a szerződés megkötésétől számított 3 éves visszavásárlási határidő lejártáig egyoldalú jognyilatkozattal visszavásárolhatja az ingatlant a pályázat nyertesétől. A visszavásárlási ár ez esetben az eredeti vételárral egyezik meg, amelyet az önkormányzat a nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül köteles megfizetni a pályázat nyertese részére banki átutalás útján.
  • Amennyiben a pályázat nyertese a beépítési kötelezettségként fenti bekezdésben megjelölt vállalás határidőben történt teljesítését nem igazolja és a telken értéknövelő beruházás történt, úgy az önkormányzat a határidő utolsó napját követően, a szerződés megkötésétől számított 3 éves visszavásárlási határidő lejártáig egyoldalú jognyilatkozattal visszavásárolhatja az ingatlant a pályázat nyertesétől. A visszavásárlási ár ez esetben az eredeti vételár és a számlákkal igazolt értéknövelő beruházás értékének együttes összegével egyezik meg, amelyet az önkormányzat a nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül köteles megfizetni a pályázat nyertese részére banki átutalás útján.
 • A pályázat nyertese visszavásárlás esetén a nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül köteles az ingatlant az önkormányzat birtokába visszaadni.
 • A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.
 • A licit eljáráson a ráajánlás (licit) összege bruttó 100.000,- Ft összegenként történik.
 • Ajánlati biztosíték:
  • A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely 300.000,- Ft. Ezt az összeget az önkormányzat 12067008-00190442-00100003 számú bankszámlájára kell befizetni a licitálás napját megelőző napig.
  • A befizetésről szóló igazolás bemutatása a liciteljáráson való részvétel feltétele.
  • A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 8 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

 1. A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára: bruttó 12.000- Ft/m2
    Hrsz. Megnevezés m2 Kikiáltási ár (bruttó, Ft
  1. Algyő 1799/11 beépítetlen terület 746 8.952.000,-
  2. Algyő 1799/12 beépítetlen terület 647 7.764.000,-
  3. Algyő 1799/13 beépítetlen terület 546 6.552.000,-
  4. Algyő 1799/14 beépítetlen terület 823 9.876.000,-
 2. A pályázat nyertese a szerződéskötéskor köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat 12067008-00190442-00100003 számú számlájára.
 3. Az adásvételi szerződés megkötésének költségei, az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja, az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.
 4. Az ingatlanok birtokbaadása a vételár teljes összegének a kiegyenlítését követő 5 napon belül történik.
 5. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Nvtv.) 14. § alapján amennyiben az ingatlan vételára meghaladja a bruttó 5.000.000,- Ft összeget, úgy az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Erre tekintettel a szerződés hatályba lépést felfüggesztő feltétellel kerül megkötésre, amelynek értelmében a szerződés kizárólag akkor lép hatályba, ha a Magyar Állam, mint az elővásárlási jog jogosultja úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával vagy a jogszabályban meghatározott, a nyilatkozattételre nyitva álló határidő eredménytelenül telik el.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

A licitálás helye és ideje:
A pályázati hirdetmény megjelenésének ideje: 2023. január 20.
A licitálás ideje: 2023. február 22. napja, 16.00 óra
A licitálás helye: Algyői Polgármesteri Hivatal,
6750 Algyő, Kastélykert u. 40., Díszterem
A pályázati biztosíték megfizetésének ideje:2023. február 21. napja

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Algyői Polgármesteri Hivatal,
dr. Varga Ákos jegyző 
6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
E-mail:  varga.akos@algyo.hu
Telefon: +36 62 517517, Fax.: +36 62 517516, Honlap: www.algyo.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-12.00; Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óra között; Péntek: 8.00-12.00.

 

További hírek

A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022.” című pályázat által Algyőn járdaépítési program valósulhatott meg.

2023. február 01. | Önkormányzat Bővebben

Értesítjük Önöket, hogy 2023. február 1-én az Algyő, Géza utca –Kastélykert utca sarkán, az ivóvízhálózaton tolózár csomópont csere miatt, az alábbi ingatlanokban időszakos vízhiány lesz a következő helyeken...

2023. január 31. | Gazdaság Bővebben

Az algyői Tisza-part két népszerű vendéglátó egységének és az Algyői Műjégpálya büféjének üzemeltetésére keres bérlőt a Gyeviép Nkft. 

2023. január 30. | Gazdaság Bővebben

Értesítjük Önöket, hogy ivóvízhálózat hibaelhárítási munkák miatt időszakos vízhiányra kell felkészülni 2023. január 30-án (hétfő) 8:30 – 14:00 óráig.

2023. január 27. | Gazdaság Bővebben

Felborult egy kisteherautó az M43-as autópálya 11-es kilométerénél Szeged közelében, egy sávon halad a forgalom.

2023. január 16. | Rendőrség Bővebben

×