Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Önkormányzat

Közzétételi lista

Ket. 164.§ szerinti közzététel - ÁHT tv. szerinti közzétételek - egyéb közzétételek
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint a Algyő Nagyközség Önkormányzatára és Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatalára az Általános közzétételi lista kötelezettségei az alábbiak szerint vonatkoznak. Ezeket bárki mindennemű személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen megtekintheti.

I. Szervezeti, személyzeti adatok frissítés megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

- Algyő Nagyközség Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

- Algyő Nagyközség Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

- Algyő Nagyközség Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

- Algyő Nagyközség Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal

a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

- Algyő Nagyközség Önkormányzat

a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

- Alapítványok

a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

- Algyői Hírmondó

a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

frissítés megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

negyedévente

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

a változásokat követően azonnal

az előző állapot törlendő
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

a változásokat követően azonnal

az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke negyedévente az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények folyamatosan legalább 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk folyamatosan az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai a vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve negyedévente az előző állapot törlendő
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk negyedévente az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai negyedévente az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél negyedévente az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek a változásokat követően azonnal az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista a változásokat követően azonnal az előző állapot törlendő

 

III. Gazdálkodási adatok

frissítés megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

- elemi költségvetés 2014 - Algyő Nagyközség Önkormányzat

- elemi költségvetés 2014 - Közös Önkormányzati Hivatal

- elemi költségvetés 2014 - E.SZ.I.

- elemi költségvetés 2014 - Algyői Faluház és Könyvtár

- elemi költségvetés 2014 - Szivárvány Óvoda

- elemi költségvetés 2013 - Algyő Nagyközség Önkormányzat

- elemi költségvetés 2013 - Polgármesteri Hivatal

- elemi költségvetés 2013 - E.SZ.I.

- elemi költségvetés 2013 - Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

- elemi költségvetés 2013 - Szivárvány Óvoda

- elemi költségvetés 2012 - Algyő Nagyközség Önkormányzat

- elemi költségvetés 2012 - Polgármesteri Hivatal

- elemi költségvetés 2012 - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

- elemi költségvetés 2012 - E.SZ.I.

- elemi költségvetés 2012 - Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

- elemi költségvetés 2012 - Szivárvány Óvoda

- éves beszámoló 2013 - Algyő Nagyközség Önkormányzat

- éves beszámoló 2013 - Közös Önkormányzati Hivatal

- éves beszámoló 2013 - E.SZ.I.

- éves beszámoló 2013 - Algyői Faluház és Könyvtár

- éves beszámoló 2013 - Szivárvány Óvoda

- éves beszámoló 2012 - Algyő Nagyközség Önkormányzat

- éves beszámoló 2012 - Polgármesteri Hivatal

- éves beszámoló 2012 - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

- éves beszámoló 2012 - E.SZ.I.

- éves beszámoló 2012 - Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

- éves beszámoló 2012 - Szivárvány Óvoda

- éves beszámoló 2011 - Algyő Nagyközség Önkormányzat

- éves beszámoló 2011 - Algyő Nagyközség Önkormányzat - összes

- éves beszámoló 2011 - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola

- éves beszámoló 2011 - E.SZ.I.

- éves beszámoló 2011 - Algyői Faluház, Könyvtár és Tájház

- éves beszámoló 2011 - Szivárvány Óvoda

a változásokat követően azonnal a közzétételt követő 10 évig
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve negyedévente a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

költségvetési támogatások: 2008-2015.

a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a közzétételt követő évig
4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

- ötmillió forintot elérő beszerzések: 2008-2019.

a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig a közzétételt követő évig
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) negyedévente a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések negyedévente a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések negyedévente legalább 1 évig archívumban tartásával
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

- éves közbeszerzési terv: 2009-2012.

- statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről: 2008-2011.

negyedévente legalább 1 évig archívumban tartásával

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaiban meghatározott adatokon túl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 164. §-a is előírja bizonyos adatok, információk közzétételi kötelezettségét pontosan, naprakészen és az interneten keresztül folyamatosan hozzáférhetően az alábbiak szerint:

Ket. 164. § szerinti közzététel

2/a.

Az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők neve, hivatali elérhetősége vagy az ezzel kapcsolatban felvilágosítást adó ügyfélszolgálat elérhetősége.

 

2/b.

Az ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje.

2/c.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztatás. link

2/d.

Az illetékek és díjak - ideértve a szakhatósági eljárásért fizetendő illetékek és díjak - meghatározása, valamint a lerovásuk, befizetésük módjáról szóló tájékoztatás.

2/e.

Az ügyek intézése során az elektronikus kapcsolattartás, így különösen a központi rendszerigénybevételének feltételei, az eljárás megindításához szükséges kérelem és más beadvány, nyomtatvány, űrlap, informatikai alkalmazás elérhetősége, kitöltésének módja, továbbítása.

link

link

2/f.

Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélkapu létesítéséről szóló tájékoztatás.  

2/g.

Az elektronikus kapcsolattartás technikai szabályai és az üzemzavarról szóló tájékoztatás.

3.

A hatóság a teljesítményének és hatékonyságának mérésére ügyforgalmi statisztikát készít, amely ügycsoportonként és összesítve is tartalmazza az összes ügy számát, ezen belül az első fokon jogerőre emelkedett határozatok számát, a jogorvoslat során megváltoztatott határozatok számát, a határidőn túl intézett ügyek számát, ügyenként az ügyintézési határidő túllépésének mértékét, a hatósággal szemben benyújtott kártérítési igények számát, a felügyeleti intézkedések, valamint az ügyintézési határidő túllépése miatt a hatóság vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások számát. Az ügyforgalmi statisztika egyéb, a hatóság vezetője által meghatározott más statisztikai adatokat is tartalmazhat. Az ügyforgalmi statisztikát a hatóság az ügyfélfogadására nyitva álló helyiségében is közzéteszi.  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A.§ (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Áht. 50/A.§ (4) szerinti közzététel

 

Részletes jelentés az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő testület megalakulását követően a választási ciklusban keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

A közös önkormányzati hivatalok, polgármesteri hivatalok által – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 42. § (4) bekezdése alapján – kötelezően vezetett közhiteles hatósági nyilvántartások

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatok és közzétételi kérelmek.

2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatok és közzétételi kérelmek

 

Zombori Mariann - Algyői Általános Iskola Alapítvány

 

Torma Tibor - WEMSICAL Ifjúsági és Kulturális Egyesület

 

2009. évi LXXVI. törvény 42. § (4) bekezdése alapján kötelezően vezetett közhiteles hatósági nyilvántartások

1.

A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről (2014.12.31-ig és 2015.01.01-től)


2.

A működési engedéllyel rendelkező üzletekről

3.

A szolgáltatók, amelyek tekintetében a szolgáltatási tevékenység folytatása jogerősen megtiltott  

4.

A zenés, táncos rendezvényekről  

5.

A kereskedelmi szálláshelyekről  

6.

Az ingatlanközvetítő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről  

7.

Az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről  

8.

A telephelyekről
9. A vásárról, piacról és annak fenntartójáról  
10. A bevásárlóközpontokról  
11. A helyi termelői piacról    

Egyéb

 

GYEVIÉP NKFT. egyszerűsített éves beszámolója 2008

 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások és 3 millió Ft értékhatárt meghaladó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések - 2012
  165/2016. (IV.21.) Kt. határozat az átvilágítással érintett szerződésekről

 

Egyéb

 

GYEVIÉP NKFT. egyszerűsített éves beszámolója 2008

 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások és 3 millió Ft értékhatárt meghaladó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések - 2012
  165/2016. (IV.21.) Kt. határozat az átvilágítással érintett szerződésekről

Vissza az előző oldalra