Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Hírek

Pályázatot költségalapú bérbeadására

Pályázatot költségalapú bérbeadására

Pályázati felhívás

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház u. 42. emelet 4. szám alatti üres, költségalapú, lakhatás céljára szolgáló ingatlan legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

1. A pályázaton részt vehetnek:
- önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
- kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó
- a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
- legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
- 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg

2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1. vállalják, hogy 2 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják.
2. lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3. egy vagy több gyermeket nevelnek
4. első lakásszerzők

3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
- a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
- lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
- korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg,
- lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
- lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
- 60 napon túli köztartozása áll fenn
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. Az ingatlanban kisállat nem tartható.

4. Az ingatlan adatai: Algyő, Egészségház u. 42. emelet 4. sz.
• 79,5 m2 alapterület, 3 szoba
• komfortfokozata: összkomfortos,
• bérbeadás jogcíme: költségalapú
• lakbér 42.453,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint

5. A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb öt év lehet. A bérleti jogviszony Algyő Nagyközség Önkormányzata döntése értelmében a bérleti időszak tartalma alatt önkormányzati érdekekre való hivatkozással 60 napos felmondási idővel megszüntethető.

6. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2020. június 15-én (hétfő) 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

7. A pályázatok elbírálásának ideje: 2020. június 18-i polgármesteri döntés. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakás leghamarabb 2020. július 1. napjától foglalható el.

Algyő, 2020. május 29.
Molnár Áron
polgármester

További híreink

Falugazdász ügyfélfogadása
Falugazdász ügyfélfogadása

Tájékoztatom Önöket, hogy Algyőn 2020. június 9.-én és 2020. június 23.-án 8.00.- 12.00 óráig a szokott helyen ügyfélfogadást tartok. Ügyintézés, probléma esetén ezen a két napon személyesen is megtalálnak.

Szelektív hulladékszállítási szolgáltatás
Szelektív hulladékszállítási szolgáltatás

Algyő Nagyközség területén a szelektív hulladékszállítási szolgáltatás 2020. június 1-től megváltozik. A szállítást minden páratlan héten pénteken végzi el a szolgáltató. Első szállítási nap: 2020. 06. 05. (péntek)

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti Algyő lakosságát, hogy 2020. június 20-án szombaton lomtalanítást végez a település területén.
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti Algyő lakosságát, hogy 2020. június 20-án szombaton lomtalanítást végez a település területén.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti Algyő lakosságát, hogy 2020. június 20-án szombaton lomtalanítást végez a település területén.

Tájékoztatás az Algyői Polgármesteri Hivatal működéséről
Tájékoztatás az Algyői Polgármesteri Hivatal működéséről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Algyői Polgármesteri Hivatalban 2020. május 25. napjától a személyes ügyfélfogadásra az alábbiak szerint van lehetőség.

Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat
Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat

Esély otthon az algyői fiataloknak pályázat