Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Hírek

Pályázat üres, költségalapú, lakhatás céljára szolgáló ingatlan bérbeadására

Pályázat üres, költségalapú, lakhatás céljára szolgáló ingatlan bérbeadására

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2. szám alatti üres, költségalapú, lakhatás céljára szolgáló ingatlan legfeljebb 5 évre történő bérbeadására

1. A pályázaton részt vehetnek:

önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
-    kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó
-    a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
-    legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
-    4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg

2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
1.    vállalják, hogy 2 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják.
2.    lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
3.    egy vagy több gyermeket nevelnek
4.    első lakásszerzők

3. Kizáró okok:
A pályázó(nak):
-    a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
-    lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
-    korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg,
-    lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
-    lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
-    60 napon túli köztartozása áll fenn
Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen. Az ingatlanban kisállat nem tartható.

4. Az ingatlan adatai: Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2. sz.
•    50,8 m2 alapterület, 2 szoba
•    komfortfokozata: összkomfortos,
•    bérbeadás jogcíme: költségalapú
•    lakbér 27.127,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint

5. A bérleti jogviszony időtartama legfeljebb öt év lehet. A bérleti jogviszony Algyő Nagyközség Önkormányzata döntése értelmében a bérleti időszak tartalma alatt önkormányzati érdekekre való hivatkozással 60 napos felmondási idővel megszüntethető.

6. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2019. február 12-én (kedd) 12 óráig az Algyői Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.

7. A pályázatok elbírálásának ideje: 2019. februári soros Képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti. A lakások leghamarabb 2019. március 1. napjától foglalható el.

További híreink

Víz- és csatornahálózat tisztítás
Víz- és csatornahálózat tisztítás

A Víz- és csatornahálózati üzem 2019. február 6 - 8- a között hálózat tisztítást végez az 1000- es távvezetéken éjszaka 22:00 és 06:00 óra között. Az érintett városrészek: Algyő, Baktó, Baktói kiskertek, Petőfitelep, Tápé, Tarján, Makkosháza és Fodorkert.

Az egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása Csongrád megyében 2019 február hónapban
Az egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása Csongrád megyében 2019 február hónapban

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport?

Még lehet jelentkezni a Mentorprogramra!
Még lehet jelentkezni a Mentorprogramra!

Még lehet jelentkezni a Mentorprogramra!

Gázszolgáltatási szünet
Gázszolgáltatási szünet

2019. augusztus 7-én 10 óra és 14 óra közötti időszakban gázszolgáltatási szünettel járó karbantartás lesz Algyő területén.

Nemez szakkör az Algyői Tájházban
Nemez szakkör az Algyői Tájházban

Minden 12 év feletti érdeklődőt várnak szeretettel 2019. február 2-án Tavasz tündér készítésre a Tájházba.