Hírek önkormányzat Turisztika Közérdekű információk Események

Adatkezelési tájékoztató

Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármestere és Algyő Nagyközség Önkormányzat Jegyzője (Továbbiakban: Adatkezelő) az Algyő Nagyközség Önkormányzat által üzemeltetett www.algyo.hu weboldalon kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozóan az alábbi adatkezelési tájékoztatót adja ki:

1.

 

Név: Algyő Nagyközség Önkormányzat

Székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

Képviselő: Molnár Áron polgármester

Törzsszám: 726973

Adószám: 15726975-2-06

KSH szám: 15726975-8411-321-06

Elérhetőség: tel: 62/517-517, fax: 62/517-511, e-mail: titkarsag@algyo.hu

honlap: www.algyo.hu

 

Név: Algyői Polgármesteri Hivatal

Székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 40.

Képviselő: dr. Varga Ákos jegyző

Törzsszám: 830645

Adószám: 15830645-2-06

KSH szám: 15830645-8411-325-06

Elérhetőség: tel: 62/517-517, fax: 62/517-511, e-mail: jegyzo@algyo.hu,

honlap: www.algyo.hu

 

2.

 

Név: Alür Számviteli Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

Képviselő: Juhász Róbert ügyvezető

Székhelye: 6763 Szatymaz, Kossuth utca 79/B.

Elérhetőség: tel: +36 30 504-9614, e-mail címe: alurbt@gmail.com

 

3.

 

A weboldalon kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

 

4.

Jelen tájékoztatóban hivatkozott weboldalon szereplő személyes adatok az Algyői Polgármesteri Hivatal épületében található szervereken kerülnek tárolásra, ehhez az Adatkezelő semmilyen más szervezet szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Adatkezelő fizikai, adminisztratív és logikai védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens. Ennek érdekében a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő naplózza, ezáltal nyomon követhető, hogy ki, mikor, milyen adathoz fért hozzá.

 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 EU rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

 

Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi incidens magas kockázattal jár, akkor a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül köteles minden érintettet erről értesíteni. Az Adatkezelő a weboldal használatánál a weboldal látogatójának kifejezett hozzájárulása esetén anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el.

5.

 

Az érintettet az alábbi jogok illetik meg: - tájékoztatás kéréséhez való jog - hozzáférés joga - helyesbítéshez való jog - törléshez való jog - zároláshoz való jog - adatkezelés korlátozásához való jog - tiltakozáshoz való jog - jogorvoslati jog.

 

Az érintetti jogok gyakorlásának módja: Az érintett természetes személy írásban (az Adatkezelő címére küldött megkeresésben vagy ügyfélkapun keresztül) fordulhat az Adatkezelő felé az érintetti jogainak gyakorlása végett.

 

6.

Az általános adatvédelmi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap címe: www.naih.hu

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerült jogsérelem esetén bírósági igényérvényesítésnek is helye van. Az érintett természetes személy pert kezdeményezhet, amely elbírálása a Szegedi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  

A www.algyo.hu weboldalon megvalósuló adatkezelések

 

 

 

Ügymenet

Személyes adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Önkormányzati tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző)

Név, arckép, hivatali e-mail cím, telefonszám, pártállás

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Tisztségük betöltésének ideje

Önkormányzati képviselők

Név, arckép, email cím, telefonszám, pártállás

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Tisztségük betöltésének ideje

Bizottságok, Bizottsági tagok

Név, arckép, email cím, hivatali telefonszám, pártállás

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Tisztségük betöltésének ideje

Civil szervezetek

Képviselőjének neve, elérhetősége

Tájékoztatás

Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont

Tiltakozásig

Hivatali telefonkönyv

Tisztségviselők, szervezeti egységek vezetőinek, köztisztviselők, országgyűlési képviselő neve, hivatali telefonszáma, email címe

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Tisztségük betöltésének ideje

Díszpolgárok

Neve, arcképe, életrajzi adatok

Tájékoztatás

18/2007. (X.03.) Önk. rendelet 3. §

Tiltakozásig

Házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek

Orvos neve, hivatali telefonszáma, helyettesének neve

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

4/2000. (II.25.) EÜM r. 3/C. §

Feladatellátás időtartama, ágazati jogszabályban meghatározott idő

Ügyfélszolgálat

Köztisztviselő neve

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Ügyfélszolgálati feladatai ellátásának ideje

Közérdekű adatok

Közzétett dokumentumban szereplő adatok

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Vagyonnyilatkozat

Képviselő neve, vagyonnyilatkozatának adatai

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Következő vagyonnyilatkozat tételéig

Országgyűlési képviselő választás

OEVB, SZSZB tagok neve, határozatok, jegyzőkönyvek

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Következő országgyűlési választás

Honlap megtekintése

Érintett IP címe

Webes technológiából következő adatkezelés

Érintett hozzájárulása

30 nap

titkarsag@algyo.hu

Érintett által megadott személyes adatok

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Érintett hozzájárulása

Ügy megindításáig