Algyő
...a Tisza virága
 • 201712-tiszaparttel
 • kb slide 2017 nov
 • 201707-Tajhaz slide
 • 201707-furdo

Algyő Nagyközség Képviselő-testület pályázatot hirdet az Algyői Könyvtár intézményvezetői álláshely betöltésére

Képesítési és egyéb feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképesítés, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlat,
 • a Kjt. 20. § (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • magyar állampolgárság,
 •  büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

Pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • az előírt szakmai tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A pályázó nyilatkozata arról, hogy:

 • a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását,
 • teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg,
 • kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • amennyiben az előírt akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyammal nem rendelkezik, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 2 éven belüli elvégzését.

Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. augusztus 01. napjától tölthető be.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2018. augusztus 01-től 2023. július 31-ig.

A pályázat benyújtásának módja és helye: Postai úton a pályázatnak az Algyői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6750 Algyő, Kastélykert u. 40.) vagy személyesen benyújtva dr. Varga Ákos jegyzőnek.

A pályázati anyagok egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.

 A pályázat benyújtásának határideje: A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzétételtől számított 30. nap.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. és a. Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlója által összehívott véleményező bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó értesítést kap. A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő 60 napon belül.

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének ülése (2017.11.23.)
Elég lett a háborúsdiból, új választást írnak ki

Elmérgesedett az algyői képviselő-testület két tábora közötti helyzet. A Csongrád megyei település a helyi fideszes többség miatt a polgármester munkáját akadályozva korábban több beruházástól is elesett. A legutóbbi tanácskozáson a testület végül a feloszlatás mellett döntött. Időközi választás várhatóan szeptemberben lesz.